voh jis ke saath hai, Lahore saara us ka hai

Cabin by stream
yeh nahar us ki hai aur is per kinaara us ka hai
voh jis ke saath hai, Lahore saara us ka hai